Mòd 2016 Galleries

Gheibh sibh dealbhanan bho Mòd 2016 anns an Gailearaidh againn

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta

Theid Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2017 a chumail ann an Loch Abar 13 - 21 Dàmhair

Tadhalaibh air làrach-lìn Mòd Loch Abar airson barrachd fios bhon Chomataidh Ionadail agus airson fiosrachadh fhaighinn mu àitichean-fuirich:

www.modlochabar.com

Mòdan ri Teachd

12-20 Dàmhair 2018 - Dùn Omhainn

11-19 Dàmhair 2019 - Glaschu

9-17 Dàmhair 2020 - Inbhir Nis

Sgeama Measaidh nan Cairtean Gàidhlig

Tha Sgeama Measaidh nan cairtean a’ toirt taic agus spionnadh do dh’fharpaisich an cuid sgilean Gàidhlig a leasachadh, gus am faigh iad na cairtean a tha dhith orra airson pàirt a gabhail ann an cuid de dh’fharpaisean a’ Mhòid. Ri linn seo, tha Sgeama a’ Chomuinn gu mòr a’ cur ris an àrdachadh de fhileantas a-measg inbhich agus luchd-labhairt na Gàidhlig agus ri leasachadh na Gàidhlig san fharsaingeachd.

Faodar iarrtas a chur gu An Comunn Gàidhealach gus measadh a dhèanamh aig àm sam bith den bhliadhna ach tron t-Sultain. B’ fheàrr leis a’ Chomunn Ghàidhealaich nam b’ urrainn do dhaoine Measadh a dhèanamh ro ceann-latha iarrtasan a’ Mhòid.

Bidh agaibh ri Measadh a dhèanamh ro ceann-latha iarrtas a’ Mhòid an ath bhliadhna.

Ma tha sibh airson latha measaidh a chur air dòigh no ma tha ceist sam bith agaibh a thaobh na measaidhean, cuiribh fios gu .(JavaScript must be enabled to view this email address) no cuiribh fòn gu 01463 709 705.

Online Entries

‘S urrainnear a-nis cuir a-staigh airson farpaisean a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Tha an siostam air-loidhne againn a-nis beò.Bruthaibh air enter.ancomunn.co.uk airson clàradh.

Dèanaibh cinnteach gun leugh sinn Riaghailtean a’ Mhòid mus cuir sibh iarrtas a-staigh.

Ceann-latha: 30 Ògmhios 2017

Mòd Announcements

VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

  • Uist Provincial Mòd

    ​As deidh na thachair ann am Manchester an t-seachdain seo, thathas air Mòd Ionadail Uibhist a chur dheth. Tha sinn uile a’ cuimhneachadh ...
  • Mòd Ionadail Leòdhais 2017

    ​Tha Comunn Gàidhealach Leòdhais air na cinn-latha airson Mòd Ionadail Leòdhais 2017 atharrachadh gu Dimàirt 30 Cèitean – Dihaoine 2 Ò...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

And

ERDF
CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD