Mòd 2017 Galleries

Gheibh sibh dealbhan bho Mòd 2017 an seo

Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhean ‘s sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha An Comunn air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànan agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na h-amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2017

Taing mhòr dhan a h-uile duine a bha an sàs ann am Mòd na bliadhna-sa. ‘S e Mòd air leth soirbheachail a bh’ ann. Gheibhear dealbhan oifigeil a chaidh thogail le Graham Hood an seo.

Thèid Mòd Nàiseanta Rìoghail 2018 a chumail ann an Dùn Omhain 12 - 20 Dàmhair

Gheibhear fiosrachadh a thaobh iarrtasan a’ Mhòid aig toiseach na bliadhn’ ùire. Tha sinn an dòchas gum faic sinn ann sibh.

Future Royal National Mòd Dates

12-20 Dàmhair 2018 - Dùn Omhain
11-19 Dàmhair 2019 - Glaschu

Mòd Announcements

  • Mòd Shinty Cup 2017

    ​Thèid geama Camanachd a’ Mhòid, a chaidh chur dheth seachdain a’ Mhòid ri linn na droch shìde, a chumail Disathairne 24 Màrt 2018. ...
  • Comataidh na h-Òigridh 2018

    ​ Tha An Comunn toilichte innse dhuibh mun Chomataidh ùr againn a tha gu bhith stèidhte mar phàirt de Bhliadhna na h-Òigridh 2018 ann an ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD