Mòd 2014 Galleries

To view many more photographs from this years Royal National Mòd please visit our image galleries

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta

9 - 17 Dàmhair 2015

www.modanobain2015.com

Mòd Announcements

 • Stovies, Ceilidh & Dance in Oban

  ​Oidhche le stovies, cèilidh agus dannsa san Òbain a’ cruinneachadh airgead airson Mòd Nàiseanta Rìoghail ...
 • Oban Provincial Mod Deadline

  ​ Cuimhnichibh gu feumar cuir a-steach airson farpaisean Mòd Ionadail an Òbain ro Disathairne 4 Giblean. Feumar earrannan fèin thaghte ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Uist Ceilidh

  Cèilidh le Mòd Ionadail Uibhist&#...
 • Provincial Mods 2014

  ​ Bidh mòran agaibh air tòiseachadh le ullachaidhean airson Mòdan Ionadail 2014 mu thràth. Ma tha tachartasan, coinneamhan no càil sam ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD