Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl


*** Mòd Nàiseanta Rìoghail, 10 - 18 Dàmhair 2014, Inbhir Nis. Tha a’ chuid as motha de na tachartasan againn a’ gabhail àite ann an Cùirt Eden, Inbhir Nis. Cuiribh fòn thugainn air 01463 709 705 airson tuilleadh fiosrachadh. ***

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta

Mod Inbhirnis 2014

Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014 - Inbhir Nis (10 - 17 Dàmhair 2014)

Mòd Announcements

 • Mod 2014 Fringe Programme

  ​ Chithear Prògram Iomall a’ Mhòid an ...
 • Buy your Mòd Programme

  ​Faodaidh tu prògram a’ Mhòid 2014 a cheannach bhon ionad-fàilte aig Eden Court Theatre. Ceannaichear na prògraman aig £6 no £4 ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Provincial Mods 2014

  ​ Bidh mòran agaibh air tòiseachadh le ullachaidhean airson Mòdan Ionadail 2014 mu thràth. Ma tha tachartasan, coinneamhan no càil sam ...
 • SW Ross Mod Competitions

  Cha bhi farpaisean abhaisteach aig Mòd Ionadail Rois an Iar Dheis am bliadhna. ‘S e farpaisean pìobaireachd a bhios ann a-mhà...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD