An Comunn Gàidhealac

Am Bòrd Stiùiridh

John Macleod (President)

Iain MacLeòid (Ceann Suidhe)

‘S ann à Carlabhagh, Eilean Leòdhais a tha Iain ‘s bha Gàidhlig aige bho thùs. Tha e air a bhith a’ fuireach ann an Dùn Èideann bho 1970 nuair a ghluais e ann a bhith na fhear poileis. Tha e air an dreuchd seo a leigeil dheth a-nis ach tha e fhathast trang le leasachadh na Gàidhlig, an sàs gu sònraichte ann am foghlam, na h-ealain ‘s a’ choimhearsnachd o chionn iomadh bliadhna. B ‘e neach gairm Comann nam Pàrant (Nàiseanta) a bh’ ann airson seachd bliadhna agus chaidh a’ chlann aige, Màiri & Calum, oideachadh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

A-measg nan dleasdanas a th’ aig’ an-dràsta, tha eadar-theangachadh na Gàidhlig, a’ sgaoileadh bhrathan Gàidhlig, leasachadh coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann part-ùine agus a bhith na chomhairliche dha Comunn na Clàrsaich, le dlùth sàs ann am Fèill Dhùn Èideann Eadar-Nàiseanta na Clàrsaich. Thòisich e mar Cheann Suidhe a’ Chomuinn Ghaidhealaich ann an 2007 as dèidh dha Roinn an Ear-Dheis a riochdachadh air an Àrd Chomhairle. Tha Iain pòsta aig Cairistìona à Gallaibh- an sgìre far an tèid Mòd Nàiseanta Rìoghail 2010 a chumail.

Janet MacDonald (Convenor)

Seònaid Nic Dhòmhnaill (Neach Gairm)

Rugadh agus thogadh Seònaid ann an Tobar Mhoire ann am Muile, agus ‘s ann an sin a tha i fhathast a’fuireach! Thug i a-mach ceum ann an Gàidhlig agus Matamataic aig Oil-thaigh Dhun Èideann, agus bha i a’teagasg an dà chuspair sin fad iomadh bliadhna. Bhuannaich Seònaid Bonn Òr a’Chomuinn ann an Inbhir Nis ann an 1984, ach ron àm sin bhiodh i a’gabhail pàirt ann am farpaisean aig Mòdan Ionadail agus Nàiseanta.  Bha i na ball den chòmhlan “Sound of Mull” a bha  gu math ainmeil anns na seachdadan ‘s na h-ochdadan.  Tha i fhathast a’seinn ann an Còisir Mhuile agus ann an Atomaig Piseag.

Tha i air a bhith strì às leth na Gàidhlig fad a beatha.  On a sguir i theagasg làn-ùine, tha i air a bhith ag obair airson Sabhal M_r Ostaig, a’cur taic ri oileanaich air a’Chùrsa Inntrigidh, agus cùrsaichean eile.  Cuideachd, tha i an sàs ann am Mòd Ionadach na Dreòlluinn, Fèis Mhuile, Co-roinn Ghàidhlig Mhuile agus Idhe, agus iomairtean sam bith a tha cur taic ris a’chànain! Tha Seònaid gu mòr airson Gàidhlig Earra-Ghàidheil a chumail air beulaibh an t-sluaigh, mas urrainn dhith!

John Morrison (Chief Executive)

Iain Moireasdan (Ard-Oifigeir)

‘S e Àrd Oifigear a’ Chomuinn Ghaidhealach a th’ ann agus rugadh agus thogadh e ann an Nis, Eilean Leòdhais. Mus do thòisich e aig a’ Chomunn b’ e Manaidsear Ionmhais agus Rianachd aig Bòrd Turasachd Dhùn Dè agus Aonghais agus Iar Rùnaire Colaiste Ealain Jordanstone, Oilthigh Dhùn Dè. Na thìde fhèin tha a’ ruith Sgioba Òigridh Ball-coise agus tha e na bhall de Comhairle Choimhearsnachd Broughty Ferry. Tha e cuideachd na bhall na bhall de Urras Gleidhidh Thogalaichean Taobh Tatha.

Robin Banks

Robin Banks

Cheumnaich Robin Banks bho Oilthigh Dhùn Èideann le ceum lagha agus dh’ obraich e bhon uair sin san dreuchd ud anns Òban far an do thogadh e. Bha e na chomhairliche airson Comhairle Earraghaidheal ‘s Bhòid fad 15 bliadhna, a’ cur seachad 6 dhiubh.mar Iar-Cheannard. Tha e air a bhith na bhall de iomadh comataidh a’ Chomuinn thar nam bliadhnaichean agus an-dràsta, tha e air comataidh an Airgid, Rianachd agus Luchd-obrach agus Comataidh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.

Tom Mitchell

Tòmas Mitchell

Tha Tom air a bhith na bhall den Chomunn airson iomadh bliadhna a-nis ‘s e air cuideachadh a thoirt dha na Mòdan airson barrachd air 40 bliadhna. Tha e air Bòrd Stiùiridh a’ Chomuinn agus bidh e ga riochdachadh air Urras MhicCuaig agus Comataidh Gàidhlig Lannraig a Tuath. Tha Tom a’ fuireach ann an Comar nan Allt far a bheil e na bhall de Mheur Ghlaschu ‘s bidh e a’ riochdachadh Roinn an Iar Dheis air a’ Bhòrd Stiùiridh.

Norma A Young

Norma A Young

Tha Norma às an Eilean Sgitheanach agus tha i ag obair mar QIO airson Roinn an Fhoghlaim ann an Comhairle na Gaidhealtachd, le uallach airson cuid de Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air feadh na Gàidhealtachd. ‘S i cuideachd iar-mheasair airson HMIE agus ball de Chomhairle Craolaidh Foghlaim na h-Alba.

Tha i air a bhith an lùib Mòd Ionadail an Eilean Sgitheanaich bho thill i dhan Eilean mar cheannard-sgoile ann an 1985, agus air comataidh Roinn a Tuath bho 1991, far an robh i na neach-cathrach airson 4 bliadhna agus a-nis na h-iar neach-cathrach air sgàth na th’ aice ri dhèanamh taobh a h-obrach. Tha i air a bhith an sàs anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail o chionn 2001.

Donald MacDonald

Dòmhnull Dòmhnllach

Tha Dòmhnull air a bhith na bhall den Chomunn o chionn 1982, nuair a chaidh e a dh'obair ann an Lunnainn.   An dèidh tilleadh dhachaidh a Leòdhas aig deireadh na h-ochdadan, thòisich e a' cuideachadh le bhi a' ruith Mòd Ionadail Leòdhais agus bha e na cho-ionmhasair aig an dà Mhòd Nàiseanta ma dheireadh a chaidh a chumail anns na h-Eileanan an Iar;  'se an ionmhasair a rithist airson Mòd 2011.   Thàinig e chun a' bhùird ann an 2007 mar riochdaire bho na h-Eileanan an Iar.   Chaith e pìos mòr de bheatha ag obair dha Roinn nan Cuspainn 's nan Cìsean (HM C & E) mus do ghluais e airson greiseag gu BT agus an uair sin, gu Comhairle nan Eilean Siar ann an 1987 mar phrògramair anns an Roinn Compiutaireachd aca.   'S caomh leis a bhith a’ coiseachd nam beann agus a' siubhal (gu h-àraid thall thairis).

Allan Campbell

Ailean Caimbeul

Mairi Keir

Tha Mairi anns an Oilthigh an Glaschu an drasta.  Bha i ag obair comhla rinn airson an t-samhraidh am bliadhna seo agus an-uiridh, mar phairt de Sgeama nan Oileanach aig Comunn na Gaidhlig.

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor