An Comunn Gàidhealac

Luchd-obrach a’ Chomuinn Ghaidhealaich

Tha còignear neach obrach aig a’ Chomuinn Ghaidhealach an-dràsta a tha stèidhichte sna 3 oifisean againn:

Oifis Inbhir Nis

Iain Moireasdan
Oifigeir a’ Chomuinn Ghaidhealaich

Rena NicAsgail
Rianadair a’ Mhòid

Seumas Greumach
Manadsair a’ Mhòid

 

Taigh Baile an Fhain, 40 Sràid Hunndaidh
Inbhir Nis
IV3 5HR
Fòn: 01463 709705
Facs: 01463 715557

Oifis Steòrnabhaigh

Peigi Nic’Illinnein
Rùnaire a’ Chomuinn agus Manaidsear na h-Oifis

Marina NicLeòid
Oifigear Leasachaidh

Taigh a’ Mhorair Leverhulme
Ceàrnag Phearsabhail
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2DD
Fòn: 01851 703487
Facs: 01851 706467

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor