An Comunn Gàidhealac

Cuir Fios Gu

Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh mun Chomunn Ghaidhealach no Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, bidh sinn toilichte ur cuideachadh.

Cuiribh fios thugainn aig na seòlaidhean a leanas:

Inbhir Nis

Taigh Bhaile an Athain, 40 Sraid Hunndaidh, Inbhir Nis
IV3 5HR 
Fòn: 01463 709705
Facs: 01463 715557

Iain Moireasdan
Àrd-Oifigeir a’ Chomuinn

Rena NicAsgaill
Rianadair a’ Mhòid

Seumas Greumach

Manaidsear Leasachaidh a’ Mhòid

Steòrnabhagh (Priomh Oifis)

Taigh a’ Mhorair Leverhulme
Ceàrnag Phearsabhail
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2DD
Fòn: 01851 703487
Facs: 01851 706467

Peigi Nic’Illinnein
Rùnaire a’ Chomuinn

Marina NicLeòid
Oifigear Leasachaidh

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter