An Comunn Gàidhealac

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2012 - Dun Omhain, 12mh-19mh Dàmhair 2012  

Gheibhear gu larach-lin Comataidh Ionadail Dun Omhain an seo: www.dunoonmod2012.org

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

Modan Ionadail

Tha sinn an dochas gun deach gu math dha na Modan Ionadail a chaidh a chumail aig an deireadh sheachdain! 

Cumaibh suil an seo airson dealbhan den fheadhainn a bhuannaich.

  Tuilleadh fiosrachadh »

Naidheachdan a’ Mhòid Nàiseanta

Prìomh tachartasan

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter