An Comunn Gàidhealac

An Comunn Gàidhealach - Forums

A’ chiad phodcast aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail / The Royal National Mod’s first podcast

 
Total Posts: 7

Tha Iain Moireasdan, Àrd-Oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich a’ mìneachadh na tha romhainn aig a’ Mhòd san Òban am bliadhna.

http://www.heraldscotland.com/video-gallery/culturecast


An Comunn Gàidhealach chief executive John Morrison explains what we can expect from this year’s celebration of Gaelic music and culture at the Mod in Oban.
http://www.heraldscotland.com/video-gallery/culturecast