An Comunn Gàidhealac

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2012 - Dun Omhain, 12mh-19mh Dàmhair 2012  

Gheibhear gu larach-lin Comataidh Ionadail Dun Omhain an seo: www.dunoonmod2012.org

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

Seirbheis Fhosglaidh

Theid Seirbheis Fhosglaidh Mod Naiseanta Rioghail 2012 a chumail ann an Talla na Ban-righinn, an Dun Omhain air Dihaoine an 12mh den Damhair aig 7.30f.

Chithear Program airson na h-oidhche an seo: 

Seirbheis Fhosglaidh.pdf

Program & Ticeadan a' Mhoid

Ma tha sibh airson Program no ticeadan a' Mhoid ordachadh, cuiribh fon thugainn, no tadhlaibh gu aon de na h-oifisean againn. 

Tha am Program cuideachd ri fhaighinn aig Comhairle nan Leabhraichean an Glaschu agus Buth a' Mhoid an Dun Omhain.

Naidheachdan a’ Mhòid Nàiseanta

Prìomh tachartasan

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter