An Comunn Gàidhealac

Provincial Mod News

Literature Day - Mod Ionadail Leodhais

Seo an fheadhainn a fhuair na duaisean aig Latha Litreachais an diugh:

A’ Bhun Sgoil

Duaisean airson Clas 1-3

1mh   Uisdean Reid – Bun Sgoil Bhreascleit

2mh   Kaitlyn NicIllinnein – Bun Sgoil Bhreascleit

3mh   Caitlin Nic a’ Ghobhainn – Bun Sgoil Lacasdail

Duaisean airson Clas 4-5

1mh   Catriona Bain – Sgoil a’ Bhac

2mh   Koren Pickering – Sgoil a’ Bhac

3mh   Eilidh Reid –Bun Sgoil Bhreascleit

Duaisean airson Clas 6-7

1mh   Isabelle Bain – Sgoil a’ Bhac

2mh   Peigi Ann Scott – Bun Sgoil Bharabhais

3mh   Sharyn NicFhearghais – Sgoil a’ Bhac

An Àrd Sgoil

Duaisean airson Clas S1-S2

1mh   Annabel NicIllinnein – Sgoil a’ Bhac

2mh   Laramie Finlayson – Sgoil Lionail

3mh = Alyson NicAonghais agus Màiri Graham – Sgoil a’ Bhac

Chaidh duais airson clas S5-6 gu Màiri Nicleòid– Sgoil MhicNeacail

Duas a’ Bhun Sgoil – Catriona Bain – Sgoil a’ Bhac

Duais an Àrd Sgoil  – Annabel NicIllinnein – Sgoil a’ Bhac

An sgoil a fhuair an duais airson na comharraidhean is àirde – Sgoil a’ Bhac

Nach iad a rinn math!!

Published: 02 Jun 2009

« Back to Provincial Mods News List