An Comunn Gàidhealac

Mòdan Ionadail

Tha 20 Mòd ionadail an-dràsta ri fhaotainn air feadh na h-Alba aig a bheil cothroman pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànain, ciùil agus cultarach.

Nach gabh sibh pàirt ann am fear dhiubh!

 

Mòdan Ionadail (2012)

Leòdhas/Lewis

28 May - 1 June
Dùn Èideann/Edinburgh 21 April
Sruighlea/Stirling May 18 &19
Cille Bhrìdhe an Ear/East Kilbride May 25 & 26
Cataibh is Gallaibh/Sutherland & Caithness June 2
Ìle/Islay June 2
Uibhist/Uist June 2
Loch Abair/Lochaber June 7 &8
Peairt is Aonghas/Perth & Angus June 8 & 9
Na Hearadh/Harris June 6 & 8
Àird na Murchan/Ardnamurchan June 15
Glaschu/Glasgow June 15 & 16
Inbhir Nis/Inverness June 15 & 16
An t-Eilean Sgitheanach/Skye June 16
An t-Oban/Oban June 22/23
Na Dreòlluinn/Mull Sept 7 & 8
Dail Riata/Dalriada Sept 15
Taobh Siar Rois/Wester Ross Sept 21
Barraigh is Bhatarsaigh/Barra Sept 21 & 22
Taobh an Iar-Dheas Rois/SW Ross Sept 28

 

 

Gheibhear mapa a' sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo. 

Gheibhear billeag-fiosrachaidh na Modan Iondail an seo:   2012 flyer P2.pdf

 

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor