An Comunn Gàidhealac

Pasgan-taic na Modan Iondail

Tha sinn air pasgan a chur ri chèile le foirmean agus fiosrachadh a dh’ fhaodadh a bhith feumail dha Comataidhean na Mòdan Ionadail.

Tha seo a’ gabhail a-steach rudan mar foirmean-iarrtas, stiùireadh do bhritheamhan agus cathraichean, duilleagan breithneachaidh, riaghailtean a’ Mhòid agus mar sin air adhart. 

Faodaidh sibh na foidhlichean seo atharrachadh mar a bhios iomchaidh airson a’ Mhòd agaibh fhèin.

Tha sinn an dòchas gum bidh seo feumail dhuibh.

.

Duilleag Breithneachaidh - Gaidhlig.docx

Duilleag Breithneachaidh - Ceol.docx  

Stiureadh do Bhritheamhan.doc

Stiureadh do Chathraichean.doc

Riaghailtean Ceitean 2012.doc

Foirm Iarrtas Oigridh - Dreach.doc

                                           

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor