An Comunn Gàidhealac

Fàilte gu làrach lìn oifigeil a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2012 - Dun Omhain, 12mh-19mh An Dàmhair.

www.dunoonmod2012.org

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail air eagrachadh leis a’ Chomunn Ghàidhealach a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891 agus tha a’ Bhan-Rìgh na pàtran oifigeil. ‘S e a’ phrìomh fhèille Ghàidhlig, a’ comharrachadh cànan ‘s cultar na Gàidhlig ‘s a’ cruthachadh chothroman dhan mhòr-shluagh pàirt a ghabhail ann am farpaisean òrain Ghàidhlig ‘s ciùil, dannsadh Gàidhealaich, dràma, spòirs ‘s litreachais. Ged as ann stèidhichte air farpaisean a tha e, tha e cuideachd a’ tabhachd tachartasan neo-fharpaiseach air Iomall a’ Mhòid a bhios a’ gabhail a-staigh nan seinneadairean ‘s luchd-ciùil as fheàrr ann an Alba agus a’ taisbeanadh cànan ‘s cultar na Gàidhlig tro cheòl, dannsa, dràma, ealain agus litreachas.
Tha an taic bho bhuidhnean a leithid Caledonian Mhic a’ Bhriuthainn, Banca Rìoghail na h-Alba, Am Posta Rìoghail, agus BBC na h-Alba air Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a dhaingneachadh mar phrìomh fhèille chultarach na Gàidhlig ann an Alba.
Tha an taobh eadar-nàiseanta dheth a’ sìor fhàs le taic bho EventScotland agus tha na prìomh bhuidhnean leasachaidh Albannaich mar Bòrd na Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig, Comhairle nan Leabhraichean, Pròiseact nan Ealan , HIE agus MG Alba cuideachd a’ cur an taic ris.

Aithisg Rannsachaidh Mod nan Eilean Siar 2011.pdf

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter