An Comunn Gàidhealac

Eachdraidh

  

www.dunoonmod2012.org  

  

Mòd Naiseanta Rioghail 2012 - Dun Omhain, 12mh-19mh Dàmhair

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail air eagrachadh leis a’ Chomunn Ghàidhealach a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891 agus ‘s e a’ Bhan-Rìgh na pàtran oifigeil. ‘S e a’ phrìomh fhèille Ghàidhlig, a’ comharrachadh cànan ‘s cultar na Gàidhlig ‘s a’ cruthachadh chothroman dhan mhòr-shluagh pàirt a ghabhail ann am farpaisean òrain Ghàidhlig ‘s ciùil, dannsadh Gàidhealaich, dràma, spòirs ‘s litreachais. Ged as ann stèidhichte air farpaisean a tha e, tha e cuideachd a’ tàbhachd tachartasan mi-fharpaiseach air Iomall a’ Mhòid a bhios a’ gabhail a-staigh nan seinneadairean ‘s luchd-ciùil as fheàrr ann an Alba agus a’ taisbeanadh cànan ‘s cultar na Gàidhlig tro cheòl, dannsa, dràma, ealain agus litreachas.

A bharrachd air a bhith na àrd-ùrlar eadar-nàiseanta gus cànan ‘s cultar na Gàidhlig a bhrosnachadh, bheir am Mòd buaidh mhòr chultarach ‘s eacanomaigeach dhan àite far an tèid a chumail, a’ tarraing shanasachd nàiseanta ‘s eadar-nàiseanta agus a’ togail ìomhaigh na àite. Tha am Mòd cuideachd na chothrom bhliadhnail do Ghàidheil ‘s Ghall cruinneachadh ri chèile gus càirdeas a dhaingneachadh ‘s dàimhean ùra a neartachadh. 

Tha an taic bho bhuidhnean a leithid Caledonian Mhic a’ Bhriuthainn, Banca Rìoghail na h-Alba, Am Posta Rìoghail, BBC na h-Alba agus Uisge Beatha a’ Bhotail Dhuibh air Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a dhaingneachadh mar phrìomh fhèille chultarach na Gàidhlig ann an Alba.

Tha an taobh eadar-nàiseanta dheth a’ sìor fhàs le taic bho EventScotland agus VisitScotland agus tha na prìomh bhuidhnean leasachaidh Albannach Bòrd na Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig, Comhairle nan Leabhraichean, Pròiseact nan Ealan agus Seirbhis nam Meadhanan Gàidhlig cuideachd a’ cur an taic ris.

Tha Leabhar Làimhe a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail a nis ri fhaotainn an seo.

Looking back at Mòd 2009


The 2009 Mòd returned to its roots. Oban was where the first Mòd was held in 1892 and it proved an ideal venue for the 2009 Mòd. The Official Opening was in the Corran Halls, Oban on the evening of Friday 9th October 2009.The week that followed was memorable. Our Mòd was blessed with beautiful autumn weather.

 We saw glorious sunshine each day fade into wonderful autumn twilight and lovely evenings. The lights of Oban reflecting across the bay in the evening provided a lovely backdrop to what was a unique event.A keenly contested Shinty match on the Saturday set the scene for the event and was followed by a peaceful Sunday when many of the Mòd followers attended the Church Service and Celtic Praise.Monday burst into life with an explosion of participants in the Children's Mòd. The numbers of participants on Tuesday reinforced the view that this would be one of the busiest Mòds ever. Wednesday through to Friday saw keenly contested Children's events give way to intense, and good natured, adult competitions. Participant numbers neared 3,000 with Oban and the surrounding locality benefitting from the presence of over 8,500 during the week. Few of those present would have left disappointed.A feeling of belonging seeped through the week. This was reinforced by the presence of overseas visitors and competitors. In the 2009 Year of Homecoming our American; Australian and European friends contributed to the event. Our Californian visitors managed to make a guest appearance on the BBC Television coverage of the Mòd. The sentiments echoed by these visitors were kind and gracious.

 They all departed the event with warm feelings of inclusion in a unique Scottish event.A largely traditional fringe to the Mòd saw packed pubs, restaurants and hotels throughout the town with a sell-out final night Dance in the Skippinish Ceilidh House. The final parade of massed Choirs leaving the town Centre and marching out to the Corran Halls produced an unforgettable scene with a marvellous splash of colour, and a chorus of melodic voices, echoing over a tranquil harbour scene. A fitting finale to what was an unforgettable Mòd in Oban. 

A’ toirt iomradh air Mòd 2008

Chan eil e furasta Mòd nàiseanta a chur air dòigh ann an sgìre ùr ach bha seachdain cheòlmhor agus cultarach ri fhaotainn fad Mòd na h-Eaglaise. Tha e air piseach a thoirt do iomadh leasachadh ùr sa sgìre cuideachd, nam measg Fòram Gàidhlig na h-Eaglaise Brice a dh’obraicheas le buidhnean ionadail agus nàiseanta gus cultar nan Gàidheal a bhrosnachadh.

As dèidh na seachdain soirbheachail seo, tha a’ chomataidh ionadail airson taing mhòr a thoirt dhan a h-uile duine a rinn oidhirp mhòr gus ìomhaigh na Gàidhlig a thogail aig àm a’ Mhòid. Cuimhnichibh gun urrainnear bathair a’ Mhòid a cheannach fhathast air loidhne aig www.mod2008falkirk.org/product.asp -  tha iad uile leth-phris an-dràsta!

A’ toirt iomradh air Mòd 2007

Bidh buill an Teaghlaich Rìoghail gu tric a’ frithealadh a’ Mhòid agus bha Mòd 2007 air dòigh fàilte chridheil dhan Ghearasdan a chur air HRH An t-Iarla Wessex.  
Cuideachd bha riochdairean bho Riaghailteas Ionadail Alba Nuaidh an làthair le Len Goucher, Prìomhaire Turasachd ‘s Dualchais na h- Alba Nuaidh a’ cumail Fosgladh a’ Mhòid. Chaidh saorsachd Loch Abair a thoirt dha Criosaidh NicEacharna a tha air sàr obrach a dhèanamh airson na Gàidhlig thairis nam bliadhnaichean sa sgìre.

B’e soirbeas mòr a bh’ ann am Mod 2007 agus bhuannaich e “Tachartas na Bliadhna” aig na Duaisean Chiùil traidiseanta Albannach. Bha mhath leinn taing mhòr  thoirt dhan a h-uile duine a bha an sàs sa chomataidh ionadail, a’ choimhearsnachd, na farpaisich ‘s na h-eagraichean nàiseanta airson nan oidhirpean aca.

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter