An Comunn Gàidhealac

Litreachas

Chaidh duaisean litreachas na bliadhna seo a thoirt seachad aig Latha Litreachais, a chaidh a chumail air an 17mh den Damhair, ann an Taigh-osta na Pairce, Dun Omhain.

Fhuair gach farpaiseach a choisinn duais airson na farpaisean seo cuireadh a thighinn gu Latha Litreachais, airson na duaisean aca a thogail agus airson an obair aca a shealltainn dhuinn.

Tha measgachadh de fharpaisean Litreachas ann a dh' fhaodas oigridh agus inbhich cur a-steach air a shon gach bliadhna.  Tha farpaisean Ealain, Oran Ur, Drama agus Leabhraichean ann cuideachd.  Tha duaisean airgid ri bhuannachadh dhuibh fhein agus dhan sgoil agaibh cuideachd - mar sin feuch gun cur sibh a-steach airson na farpaisean seo an ath-bhliadhna!

Gheibhear liosta de na farpaisean seo gu h-iosal:

http://www.acgmod.org/nationalmod/rules

 

Dealbh - Feadhainn de na farpaisich a bhuannaich duaisean Litreachais aig Mod nan Eilean Siar 2011

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor