An Comunn Gàidhealac

Prìomh tachartasan


Tha Program oifigeil Mod Naiseanta Rioghail na bliadhna seo a-nise a-staigh againn. Ma tha sibh ag iarraidh oirr fear a chur a-mach thugaibh sa' phost, cuiribh fios thugainn air 01851 703 487.

Tha na h-oifisean againn fosgailte Diluain - Dihaoine, 9m gu 5f. (Steornabhagh - Taigh a' Mhorair Leverhulme, Cearnag Phearsabhail & Inbhir Nis - Taigh Bhaile an Athain, Sraid Hunndaigh)

  

Gheibhear fiosrachadh air Iomall a' Mhoid air larach-lin Comataidh Ionadail Mod na bliadha seo:

www.dunoonmod2012.org

  

Co-bhanntachd:  An Clàrsach aig a’ Mhòd      

    

Thèid consairt sònraichte a chumail aig Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadna seo, far am bidh sàr-sheinneadairean agus sàr-chluicheadairean a’ comharrachadh ceangal leantainneach eadar seann chànan is seann ionnstramaid na h-Alba, a tha air a bhi a’ dol airson corr is 120 bliadhna. 

 Le seann òrain agus òrain ùr, gheibhear dealbh den turas bhon chiad Mòd ann an 1892 suas chun latha diugh.Chaidh consairt eile a chumail mar phàirt de Fhèis Eadar-Nàiseanta nan Clàrsaich sa’ Ghiblean agus thèid an fhear seo a chumail air Diciadain an 17mh den Dàmhair ann an Dun Omhain.

Published: 13th Jun 2012

« Back to Mod News List
Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter