An Comunn Gàidhealac

Naidheachdan a’ Mhòid

Na h-Inbhich air toiseachadh!

Meal a naidheachd dhan a h-uile duine a ghabh pairt ann am Mod na Cloinne air an t-seachdain seo!  Gheibhear toraidhean nam farpaisean gu h-iosal:

http://www.acgmod.org/nationalmod/results-2012/

Tha na h-inbhich a-nise air toiseachadh, le farpaisean airson duaisean an Aigeallan Airgid, Drama, Seann-nos agus am Bonn-Or a' gabhail aite a-nochd (Diciadain) agus a-maireach!

Tha sinn an dochas gun teid gu math dha gach farpaiseach, comhlan agus coisir a bhios a' gabhail pairt anns na farpaisean Diardaoin agus Dihaoine.  Tha sinn an dochas gum bidh Mod mhath agaibh uile!

Published: 17th Oct 2012

« Back to Mod News List