An Comunn Gàidhealac

Mod News

Changes to Prescribed Pieces

The Music Committee have issued changes to the following Mòd 2012 competition pieces. The changes are explained below and should be adhered to for these pieces. If you have any queries regarding these changes, please don’t hesitate to contact James Graham at [email protected]or telephone 01463 709 705.

  

C174 - Fàgail bràigh bhalla Verse 3 should read: “O bha mi glè òg nuair dh’fhag mi’ n cala...” and NOT “O bha mi glè òg nuair dh’fhag mi Colla...”

A300 - Cath Gharidheachd

Bar 38 - ‘droch càramh’ - should read 'droch chàramh'

A271 - Gur fad am thàmh mi

Verse 1, bar 4 - ‘àigmhor’ - should read ‘aghmhor’

A307-Tuireadh nan Treun.

Verse 1:

Bar 9: spelling-feasta x 2

Bar 10: spelling-m’ iargain x 2

Bar 11: accent missing-lìonadh x 2

Bar 19: shìnear instead of shineadh x 3

Bar 22: accent missing-sìorraidh x 3

Verse 2:

Bar 31: spelling-chaonnag

Bar 32: sgàth instead of stàth

Bar 33: accent missing-strìochdadh x 3

Bar 33: spelling-strìochdadh ann am B.2

Bar 36/37: luchd-breacan x 3

Bar 40: accent missing-‘N àm x 3

Bar 41: spelling-tarraing x 3

Bar 44: accent wrong-dàil in B.2

Verse 3:

Bar 50/51: seòl-mara x 3

Bar 55: nan craobh instead of an craobh x 3

Bar 63: spelling-fearann x 3

Verse 4:

Bar 65: Thì x 3

Bar 67: thus-a instead of thu-sa

Bar 70: càird-ean x 3

Bar 73: furt-achd

Bar75: mùirn-each x 3

Bar 77: spelling-dhriùchda x 3

Bar 78: aig instead of air

Bar 79: Sùirn-eig x 3

A300 - Cath Ghairidheach:

Bar 28 - Baritone should be as bass line.

(We have PDF and sibelius files of A308, A304 and A301 available, if you wish for these to be emailed to you please get in touch with James).

A308 - Puirt – Seònaid NicGumaraid

Bar 14 – ‘mi gur’ – dotted crotchet/semiquaver replaces semiquaver/dotted crotchet (all parts)

Bar 15 – ‘raoir a’ – dotted crotchet/semiquaver replaces semiquaver/dotted crotchet (tenor part)

A308 - Puirt – Cairistìon’ nigh’n Eòghainn

Bar 68 – ‘Hao-il-o ho-il’ – crotchet /quaver-quaver/crotchet/quaver-quaver replaces crotchet/crotchet/4quavers (all parts)

And similarly in bb. 70,72,74… 85,87,89,91… 101

Bar 79 – ‘ruidhl’’ – quaver-quaver replaces crotchet (sop& tenor)

And similarly in bb. 83, 84… 96, 100

A304, Gheibhinn Cadal Math (soprano part only)

Bar 6 –beat 2 is ‘E’ (‘r’) instead of ‘B’ (‘l’)

Bar 7 –final quaver is ‘F#’ (‘m’) instead of ‘B’ (‘l’)

Bar 8 –first crotchet is ‘E’ (‘r’) instead of ‘D’ (‘d’)

And similarly bb. 38,39,40 – as 6,7,8

And bb. 65,66 – as 7,8

A301, Cumha Coire Cheathaich

Bar 7 – ‘greis am àrach’ (was ‘greis de m’ àrach’)

Bar 31 – 4 quavers/crotchet/2 quavers replaces crotchet/2 quavers/4 quavers (sops & altos only)

Bar 39 –dotted minim-tied quaver ‘Db’ and quaver ‘C’ replace semibreve ‘Db’

Bar 40 –crotchet-quaver instead of first three quavers

Bar 52 – 2 quavers instead of first crotchet (sops, tenors, basses)

Bar 54 – ‘d’ fhuir-ich’ (was ‘d’ fhui-rich’)

Competition SSL254, ‘Gur moch rinn mi dùsgadh’:

Verse 1: line 2: 's a dhìrich mi'm bruthach

line 4: ...a'tùirlinn thar ùr-dhos nan geug

Verse 2: line 2: ....os mo chionn

line 4: is mac-tallanan creagan...

Verse 3: line 4: null thairis à gleannan ...

Competition A305 - Sìoman Donn

Verse 2: Bar 30 - ‘ghàradh’ should be changed to ‘gharadh’ (without an accent on the ‘a’). The crotchet and quaver above the word ‘gharadh’ should now be reversed with the quaver over the first syllable of the word (ghar-adh) and the crotchet over the second syllable (ghar-adh). This applies to all three parts.

A301 - Cumha Coire Cheathaich

Verse 1: Bar 7 should read; …robh mi greis am àrach…”

A250 - An tèid thu leam gu Tìr a' mhurain

Verse 3: Line 2 should read: "còisir èibhinn grinn nan eòin".

A220 - Bha mi' n raoir san taigh-òsta:

Verse 2:- Line 6 should read: "Deud mar chailc gheal gun stòr."

A220 - Bha mi'n raoir san taigh-osta:

Verse2:- Line 8: the word 'sgothan' should become 'sgàthan'.

GSL224 - Mas ann gam mhealladh:

Verse 2:- Line 2 should read: “…an dèidh mar mheall thu mi leis na breugan.”

Published: 23rd May 2012

« Back to Mod News List