An Comunn Gàidhealac

Naidheachdan a’ Mhòid

Program a' Mhoid - dreach

Tha sinn air program a chur ri cheile ag innse na togalaichean a bhios sinn a' cleachdadh airson farpaisean Mod Naiseanta Rioghail 2012 ann an Dun Omhain.  Bheir seo beachd dhuibh de a tha a' dol air adhart, caite agus cuine.

CUIMHNICHIBH ge-ta - dh' fhaodadh seo atharrachadh eadar seo 's an am ach bidh an fhiosrachadh cinnteach ri fhaighinn ann am Program Oifigeil a' Mhoid a bhios a-muigh nas fhaisg air an am.

Dreach Program 2012.pdf

.

Published: 24th May 2012

« Back to Mod News List