An Comunn Gàidhealac

Naidheachdan a’ Mhòid

Ceilidh is Dannsa an Dun Omhain

Tha comataidh ionadail Mod 2012 a' cur air doigh ceilidh ann an Strachur air Dihaoine an 28mh den t-Sultain, leis an comhlan Trail West!

Bidh bus a' fagail Dun Omhain aig 8f agus a' tilleadh as deidh laimhe.  Cosgaidh ticead airson an ceilidh agus am bus £10, no £7 airson direach ticead.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh aig:  www.dunoonmod2012.org

Published: 17th Sep 2012

« Back to Mod News List