An Comunn Gàidhealac

Naidheachdan a’ Mhòid

Measadh Gaidhlig

 

Gheibhear cothrom measadh Gàidhlig a dhèanamh seachdain a Mhòid fhèin ann an Talla na Ban-rìghinn. Gus àite a ghlèidheadh, feumar fios a chur gu: [email protected] no air an fòn: 01463 709 705, ro làimhe.

Gheibhear cothrom measadh a chur air dòigh seachdain a’ Mhòid fhèin le bhith a’ tadhail air Ionad fiosrachaidh a’ Mhòid, Talla na Ban-rìghinn agus iarraidh air luchd-obrach a’ Chomuinn.

 

Published: 10th Sep 2012

« Back to Mod News List