An Comunn Gàidhealac

Naidheachdan a’ Mhòid

Measaidhean ann an Glaschu

Thèid latha measaidhean a chumail ann an Oilthigh Ghlaschu air Disathairne an 6mh den Iuchar.

Ma tha sibh airson cairt Gàidhlig fhaighinn cuiribh fios gu Seumas Greumach aig: [email protected] no cuiribh fòn thuige air 01463 709 705.

Bidh cothroman eile ann ron a’ Mhòd agus thairis air seachdain a’ Mhòid cuideachd mur am faigh sibh ann air an latha seo.

Published: 17th Jun 2013

« Back to Mod News List