An Comunn Gàidhealac

Naidheachdan a’ Mhòid

Duaisean fhathast a dhith!

Tha sinn fhathast a' feitheamh ri duaisean a thighinn air ais thugainn bho Mod an-uiridh. Tha seo a' ciallachadh gum bidh feadhainn a' bhuannaicheas aig Mod na bliadhna seo nach fhaigh duais mur am bidh iad air an tilleadh thugainn.

Tha e ag innse gu math soilleir anns na riaghailtean gun teid cain a chur air neach sam bith nach till iad ron 31mh den Luntastal.

Ma tha duaisean sam bith agaibh fhathast, cuiribh fios thugainn cho luath's a ghabhas airson innse dhuinn cuin a tha sibh a' dol nan tilleadh thugainn. Ma tha duil agaibh a thoirt chun a' Mhod, FEUMAIDH sibh sin innse dhuinn.

Published: 04th Oct 2012

« Back to Mod News List