An Comunn Gàidhealac

Mod News

Poolewe Ceilidh on Friday

 

 

An Comunn Gaidhealach Meur Loch Iù

Cèilidh, Dannsa & Biadh

Dihaoine 25mh Màrt

Talla Phol Iù

8f 

Amy NicAmhlaigh

Iain MacAmhlaigh

 Shonnie Beag Mac a’ Mhaoilein

Ness Melodeon Band

 Graham MacIllinnein

 John Murdo MacAmhlaigh

Fear an taighe: John A Maciver

A' togail airgead airson Mòd nan Eilean Siar 2011

Bàr

Ticeadan £10 bho Mairi - 01445 731 374

Published: 21st Mar 2011

« Back to Mod News List
Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

RBS

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Bord na Gaelic

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise