An Comunn Gàidhealac

Urrasachd

  

‘S e an fhèis chultarach Ghàidhlig as motha ann an Alba a th’ anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail agus bheir seo cothroman do urrasairean ‘s luchd taice am bathair ‘s na seirbheisean aca a bhrosnachadh fhad ‘s chuireas iad taic ri dualchas chultarach Ghàidhlig na h-Alba.
Tha an taic chunbhalach a gheibhear bho cheàrnaidhean poballach mar na h-ùghdarrasan ionadail sna h-Eileanan Siar, Earraghaidheal is Bhòid, a’ Ghaidhealtachd, Peairt ‘s Ceann Rois agus Companaidhean Iomairtean Ionadail sàr chudromach do leasachadh a’ Mhòid san àm ri teachd mar Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean. 
Tha dlùth dhàimh air a bhith aig Caledonian Mhic a’ Bhriuthainn o chionn fhada dhan Ghaidhealtachd, na h-Eilean agus taobh siar na h-Alba mar sheirbheis aiseagan cudromach, agus tha iad air a bhith nam prìomh urrasairean a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail bhon a bha e sa Leargaidh Ghallda ann an 2002.  Tha taic phrìobhaideach eile a’ a’ tighinn bhon Phòsta Rìoghail.
Tha Banca Rìoghail na h-Alba cuideachd nan companaidh taice stèidhichte ‘s tha na prìomh bhuidhnean Ghàidhlig eile a leithid  Bòrd na Gàidhlig,  agus Comhairle nan Leabhraichean cuideachd a’ toirt taic chudromach dhan Mhòd.
Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor