An Comunn Gàidhealac

Provincial Mod News

Literature Day - Mod Ionadail Leodhais

Seo an fheadhainn a fhuair na duaisean aig Latha Litreachais an diugh:

A’ Bhun Sgoil

Duaisean airson Clas 1-3

1mh   Uisdean Reid – Bun Sgoil Bhreascleit

2mh   Kaitlyn NicIllinnein – Bun Sgoil Bhreascleit

3mh   Caitlin Nic a’ Ghobhainn – Bun Sgoil Lacasdail

Duaisean airson Clas 4-5

1mh   Catriona Bain – Sgoil a’ Bhac

2mh   Koren Pickering – Sgoil a’ Bhac

3mh   Eilidh Reid –Bun Sgoil Bhreascleit

Duaisean airson Clas 6-7

1mh   Isabelle Bain – Sgoil a’ Bhac

2mh   Peigi Ann Scott – Bun Sgoil Bharabhais

3mh   Sharyn NicFhearghais – Sgoil a’ Bhac

An Àrd Sgoil

Duaisean airson Clas S1-S2

1mh   Annabel NicIllinnein – Sgoil a’ Bhac

2mh   Laramie Finlayson – Sgoil Lionail

3mh = Alyson NicAonghais agus Màiri Graham – Sgoil a’ Bhac

Chaidh duais airson clas S5-6 gu Màiri Nicleòid– Sgoil MhicNeacail

Duas a’ Bhun Sgoil – Catriona Bain – Sgoil a’ Bhac

Duais an Àrd Sgoil  – Annabel NicIllinnein – Sgoil a’ Bhac

An sgoil a fhuair an duais airson na comharraidhean is àirde – Sgoil a’ Bhac

Nach iad a rinn math!!

Published: 02 Jun 2009

« Back to Provincial Mods News List

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

2009 Sponsor

Royal Bank of Scotland

RBS

2009 Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

2009 Sponsor

Bord na Gaelic

Bord na Gàidhlig

2009 Sponsor

Highland Council