An Comunn Gàidhealac

Naidheachdan a’ Mhòid

Fiosrachadh Feumail airson an t-Seachdain

'S ann an Sgoil MhicNeacail ann an Steornabhagh a tha Oifis a' Mhoid suidhichte.  Tha an Ionad Fiosrachaidh an seo cuideachd, far am faighear ticeadan, program a' Mhoid, ceol agus mar sin air adhart.  Tha Oifis a' Chomuinn ann an Cearnag Phearsabhail fosgailte cuideachd, far am faighear ticeadan agus program a' Mhoid cuideachd, agus fiosrachaidh sam bith eile.

Ma tha sibh airson bruidhinn rinn ann an Oifis a' Mhoid, cuiridbh fon air 01851 70 7021. 

Gheibhear map anns a' Phrogram a' sealltainn na toglaichean far am bidh na farpaisean a' gabhail aite, fios mu caite is urrainnear ur caraichean fhagail, agus mun a' bhaile fhein.

Tha program ri fhaighinn cuideach mu Iomall a' Mhoid, ag innse mu tachartasan a bhios a' dol air adhart tron sheachdain, aiteachan bidhe agus mar sin air adhart, mar phairt de Events Monthly. Gheibhear seo bho Oifis a' Chomuinn, Ionad Fiosrachaidh a' Mhoid, buithtean, taighean-osta agus mar ain air adhart.

Tha sinn an dochas gun cord an t-seachdain ribh agus gun teid gu math dhuibh uile!

Published: 16th Oct 2011

« Back to Mod News List
Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

RBS

Sponsor

BBC Alba

Royal Mail

Sponsor

Royal Mail

BBC Alba

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Bord na Gaelic

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise