An Comunn Gàidhealac

Post-d ur aig Comunn na Clarsaich

Faicear gu h-iosal seoladh post-d ur aig Comunn na Clarsaich: 

(JavaScript must be enabled to view this email address)    

Michelle Kelly, Rianadair

Comunn na Clàrsaich

Studio G43, Talla Out of the Blue Drill

36 Sraid Dalmeny, Dun Eideann

EH6 8RG

Tel - 0131 554 0212

An Lagh

Thèid an làrach seo a sgrùdadh ‘s ùrachadh gu tric gus ceartas a dhearbhadh. ‘S ann le luchd-cleachdaidh na làraich a tha an còir gus an fhiosrachadh a dhearbhadh mus tèid a chleachdadh.

‘S ann airson fiosrachadh a mhàin a tha ceanglaichean na làraich seo agus cha bu chòirear beachdachadh orra. Cha toir An Comunn Gàidhealach beachdan seachad air na làraich ud, ach gus an susbaint aca mholadh don luchd-leughaidh againn. 

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor