An Comunn Gàidhealac

Ballrachd a’ Chomuinn Ghaidhealaich

Ballrachd - Na Buannachdan

Tha gnothaichean cultarach agus cànain ar n-eachdraidh nan cuibhreann prìseil de ar n-oighreachd agus 's còir an gleidheadh 's an leasachadh. Le ballrachd a’ Chomuinn Ghaidhealaich a thoirt a-mach:

  • Bithear a' taic ri glèidheadh na Gàidhlig.
  • Faodar coinneamhan meòire a fhrithealadh.
  • Bidh tus-chothrom agaibh air ticeadan airson tachartasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.
  • Inntrigeadh dha naidheachdan Gàidhlig.
  • Lùghdachadh prìsean air program agus ticeadan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.
  • Lùghdachadh prìsean aig Bùth a' Chomuinn

Ballrachd Bhliadhnail: £15.00
Òigridh / Oileanach: £5.00
Còmhlan: £30.00
Ballrachd Bhuidhne / Còisir: £50.00

Ma tha sibh airson ballrachd a thoirt a-mach bruthaibh an seo no cuiribh fon thugainn air 01463 709 705.

.

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor