An Comunn Gàidhealac

Fiosrachadh a’ Mhòid

Mòd Nàiseanta Rioghail
Taigh Bhaile an Athain, 40 Sràid Hunndaidh, Inbhir Nis, IV3 5HR
Fòn: 01463 709705, Facs: 01463 715557
Post-d: [email protected]
Iain MacLeòid
Ceann Suidhe a’ Chomuinn
Seònaid NicDhòmhnaill
Stuiriche a’ Mhòid
Iain Moireasdan
Àrd-Oifigeir a’ Chomuinn
Rena NicAsgail
Riandair a’ Mhòid
Peigi Nic’Illeinein
Rùnaire a’ Chomuinn
Marina NicLeòid
Oifigear Leasachaidh
Seumas Greumach
Manaidsear Leasachaidh a' Mhòid
  
Comunn na Clarsaich
Michelle Kelly, Administrator
The Clarsach Society - Comunn na Clàrsaich
Studio G43, Out of the Blue Drill Hall
Studio G43, 36 Dalmeny Street, Edinburgh
EH6 8RG
Tel - 0131 554 0212
[email protected]   

 


Dannsa Gaidhealach
Gheibhear fiosrachadh mu farpaisean Dannsa Gaidhealach an seo: 
www.toeandheel.com 
 
Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor