An Comunn Gàidhealac

Measaidhean Gàidhlig

Atharrachaidhean air sgeama measaidh a' Mhoid Naiseanta Rioghail

Tha An Comunn Gaidhealach, air atharrachaidhean ainmeachadh air sgeama measaidh a' Mhoid.

Tha an sgeama ur coltach ris an fhear a bh' ann ach le atharrachaidhean cudromach na chois. Tha eisimpleirean de chomhraidhean rim faotainn air loidhne far am faicear na structaran as cudromaiche a dh' fhaodar a bhith air an cleachdadh agus inbhe gach comhraidh a dh' fheumas a choileanadh aig gach ire. Bidh liosta sgrudaidh aig gach neach-measaidh gus deanamh cinnteach gu bheil ceartas is cothromachd anns na measaidhean. Faodaidh farpaisichean goireasan ionnsachaidh sam bith a chleachdadh gus an inbhe fileantachd a choileanadh a dh' fheumas iad airson cairt a ghleidheadh ach tha An Comunn Gaidhealach a' moladh gum faodar tadhail air www.learngaelic.net. Airson barrachd fiosrachadh no stiuiridh, cuiribh fon gu 0800 171 2994.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh gu h-iosal:

Learners Guide.pdf

SGEAMA MEASAIDH A (3).pdf

Ire 1 comhraidhean.pdf

Ire 2 Comhraidhean.pdf

Ire 3 comhraidhean.pdf

Ire 4 comhraidhean.pdf

Ire 5 Comhraidhean.pdf

Ire 6 comhraidhean.pdf

Ire 7 comhraidhean.pdf

Ire 8 Comhradh.pdf

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor